Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/8/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2015- 2019
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastkowo na lata 2015 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 -2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3
Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2014-2021 zmieniona Uchwałą Nr XXIV/149/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 marca 2014 r.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 396,83 KB 78

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-01-07 09:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-01-07 09:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 211