Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/10/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy ogółem 17 534 039,77 zł, w tym:
- dochody bieżące – 16 166 043,47 zł,
- dochody majątkowe – 1 367 996,30 zł
2) wydatki budżetu gminy ogółem 18 556 535,77 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 15 514 241,47 zł,
- wydatki majątkowe – 3 042 294,30 zł.
§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
 
Przewodniczący Rady
 
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 473,65 KB 84

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-01-07 10:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-01-07 10:10
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-01-07 10:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 210