Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/58/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 marca 2008 r.
ustanowienia użytku ekologicznego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 8, art. 42, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2007 r. Nr 75 poz. 493, Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się użytek ekologiczny o powierzchni 10,78 ha, obejmujący część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 893 (obręb leśny Drogoszewo oddział 29B ) gmina Miastkowo.

§ 2.

Przebieg granicy użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1 określa mapa w skali 1:5000 stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 3.

Celem ustanowienia użytku ekologicznego jest ochrona rzadkich gatunków roślin: bagno zwyczajne, borówka bagienna, torfowiec i widłak w formie dużych płatów roślinnych.

§ 4.

Nadzór nad użytkiem ekologicznym powierza się Nadleśniczemu Nadleśnictwa Łomża.

§ 5.

Na terenie użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1 zabrania się:
1) niszczenia, uszkadzania i przekształcania obszaru;
2) wykonania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce leśnej;
5) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną i leśną;
6) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 293,01 KB 61

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-04-03 12:04
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-04-03 12:12
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2008-04-03 12:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 265