Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/61/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 marca 2008 r.
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238) oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 66, poz.469, Nr 120, poz. 826; z 2007 r. Nr 7, poz. 48, Nr 82,poz. 558) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 128,82 KB 74

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-03-31 12:28
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-03-31 12:37
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2008-03-31 12:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 261