Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/23/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Miastkowo w wysokości 100 zł.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 87,41 KB 65

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-04-01 13:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-04-01 13:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206