Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/24/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, |dla których Gmina Miastkowo jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 20 c ust. 4 i 6, w związku z art. 20 z f pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 130, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1877) uchwala się, co następuje:
§ 1
Określa się kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo
  

Lp.

  

Kryterium

  

Liczba punktów

  

Dokumenty potwierdzajac spełnianie kryterium

  

1

  

Kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym bądź prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

  

4

  

oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

  

2

  

Kandydat, którego jeden rodzic (opiekun prawny) pracuje zawodowo lub uczy się w systemie dziennym bądź prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

  

2

  

oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

  

3

  

Objęcie rodziny kandydata nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

  

4

  

zaświadczenie odpowiedniej instytucji

  

4

  

Kandydat objęty obowiązkiem wychowania przedszkolnego

  

5

  

oświadczenie rodzica/ rodziców/opiekuna prawnego/opiekunów prawnych

  

5

  

Kandydat urodzony przed 1 lipca w roku, w którym kończy 4 lata

  

2

  

oświadczenie rodzica/ rodziców/opiekuna prawnego/opiekunów prawnych

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach  
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 95,19 KB 65

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-04-01 13:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-04-01 13:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 200