Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIV/70/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2008 r.
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pani Lidii Małgorzaty Grzejka
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)) oraz § 3 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223; z 2006 r. Nr 39, poz. 272; z 2008 r. Nr 73, poz. 431) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wójtowi Gminy wynagrodzenie miesięczne:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.200 zł;
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.500 zł;
3) dodatek specjalny w kwocie 20% łącznie dodatku funkcyjnego i wynagrodzenia zasadniczego to jest 1.140 zł;
4) dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-07-01 12:15
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-07-01 12:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 251