Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/29/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Na podstawie art. 24 ust.  9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy Miastkowo Nr XXV/155/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 89,88 KB 65

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-06-01 09:46
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-06-01 09:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 205