Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVI/88/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 listopada 2008 r.
ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 52, poz. 452; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836; z 2006 r. Nr 191,poz. 1410; z 2007 r. Nr 89, poz. 590; z 2008 r. Nr 163, poz. 1015) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny.

§ 2.

Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 jest wypłacany z budżetu gminy w wysokości:

1) 10,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych;
2) 3,00 zł za za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-11-19 09:33
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-11-19 09:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 232