Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/42/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, poz. 788, poz. 905, poz. 1640, poz. 1697, poz.1844, poz. 1887, poz. 1918 ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego.
§ 2
Szczegółowe zasady udzielenia dotacji oraz sposób jej rozliczenia określi umowa zawarta z dotowanym.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 91,7 KB 73

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-12-02 09:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-12-02 09:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 195