Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/48/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 110 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1050, poz. 1240, poz. 1310) uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr XIX/11/2013 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie (Dz .Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1998).
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 192,79 KB 123

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-12-02 09:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-12-02 09:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 325