Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/ 40/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 9 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, poz. 443, poz.774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przystępuje się do sporządzenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo" uchwalonego uchwałą Nr 67/XI/99 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo, zmienionego uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo.
§ 2
Granice zmiany Studium określone są na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 1,77 MB 87

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-12-02 10:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-12-02 10:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 222