Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/43/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy ogółem 18 525 331,42 zł, w tym:
- dochody bieżące – 17 218 571,03 zł,
- dochody majątkowe – 1 306 760,39 zł,
2) wydatki budżetu gminy ogółem 17 927 859,42 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 16 365 745,97 zł,
- wydatki majątkowe – 1 562 113,45 zł.
 
§ 4. Po dokonanych zmianach limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Plan dochodów i wydatków na 2015 rok dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. Plan dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 7. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 767,81 KB 69

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-12-02 10:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-12-02 10:26
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-12-02 10:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 195