Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR X/50/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej |Gminy Miastkowo na lata 2016- 2019.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz. 1513, poz.1854, poz.2150) uchwala się, co następuje:
§ 1
§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastkowo na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 -2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określnych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5
Traci moc Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2015-2019 zmieniona Uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 marca 2015 roku.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 429,15 KB 73

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 188