Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/61/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 lutego 2016 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z. 2015 r. poz.1286, poz. 1893, poz. 1916) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz .U z 2012 r. poz. 124, z 2015 r.poz. 28, poz. 875, poz. 1893, poz.1916, poz. 2014) uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 197,63 KB 88

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-02-25 13:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-02-25 13:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 237