Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/66/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, poz. 529, poz. 1045, poz. 1066, poz. 1217, poz. 1268, poz. 1890, poz. 2281, z 2016 r. poz. 141) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przekazuje się na Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe w wysokości 15 000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży, na wyposażenie Posterunku Policji w Śniadowie.
§ 2
Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane z budżetu gminy na 2016 rok.
§ 3
Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach  
Załącznikipobrań
Uchwała 95,17 KB 57

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-03-31 11:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-03-31 11:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 167