Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIII/71/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r,. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się z budżetu Gminy Miastkowo pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na realizację niżej wymienionych zadań:
1) przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo - 32.000 zł;
2) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953B w Miastkowie długość ok. 200 m - 15.000 zł;
3) remont drogi powiatowej nr 1957B na odcinku Rydzewo - Kuleszka o długości 1000m - 35.000 zł;
4) przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1956 B Leopoldowo - Łuby-Kiertany - Łuby-Kurki o długości ok. 2,4 km (dokumentacja) - 25.000 zł.
§ 2
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Miastkowona 2016 r.
§ 3
1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Miastkowo.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Miastkowo do zawarcia tejże umowy.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 95,83 KB 68

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-05-31 12:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-05-31 12:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 224