Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIV/80/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się z budżetu Gminy Miastkowo pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie "Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego" w wysokości 1.599,00 zł.
§ 2
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Miastkowo na 2016 r.
§ 3
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Miastkowo.
§ 4
Upoważnia się Wójta Gminy Miastkowo do zawarcia tejże umowy.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 94,26 KB 64

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-07-01 14:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-07-01 14:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 209