Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVII/94/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, poz. 1583) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
 
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 237,08 KB 84

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-25 14:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-25 14:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 179