Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/103/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej    uchwały.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy ogółem 19 639 508,00 zł, w tym:
- dochody bieżące – 19 362 772,00 zł,
- dochody majątkowe –276 736,00 zł,
2) wydatki budżetu gminy ogółem 22 911 059,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 19 465 598,00 zł,
- wydatki majątkowe –3 445 461,00 zł.
 
§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok, przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 574,42 KB 67

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-02-16 11:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-02-16 11:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 178