Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/104/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 400a ust. 1 pkt 22 i art. 403 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, poz. 831, poz. 903, poz. 1250, poz. 1427) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miastkowo na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 451,95 KB 108
file typ Uchwała RIO Nr 1286/17 z dnia 28.02.2017 r. 560,51 KB 71

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-02-16 11:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-02-16 11:56
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-03-13 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 297