Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/102/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, poz. 437, poz. 1948, poz. 2003) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 193,86 KB 78

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-02-16 11:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-02-16 11:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 196