Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/108/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Określa się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) Szkoła Podstawowa w Miastkowie ul. Łomżyńska 15, 18 - 413 Miastkowo - zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze klas I - VI odbywają się w siedzibie szkoły, natomiast klas VII i VIII w budynku
ul. Łomżyńska 10 w Miastkowie;
2) Szkoła Podstawowa w Rydzewie ul. Mazurska 22, 18 - 413 Miastkowo.
 
§ 2. Określa się granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) obwód Szkoły Podstawowej w Miastkowie obejmuje następujące miejscowości: Miastkowo, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Korytki Leśne, Zaruzie, Gałkówka, Czartoria, Sosnowiec, Chojny-Naruszczki, Leopoldowo, Sulki, Rybaki, Tarnowo, Kraska, Podosie i Łubia;
2) obwód Szkoły Podstawowej w Rydzewie obejmuje następujące miejscowości: Rydzewo, Kuleszka, Kaliszki, Nowosiedliny, Drogoszewo, Osetno i Rydzewo-Gozdy.
 
§ 3. Określa się plan sieci prowadzonego przez Gminę Miastkowo publicznego gimnazjum na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.:
- Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie ul. Łomżyńska 10,
18 - 413 Miastkowo.
 
§ 4. Określa się plan sieci prowadzonych przez Gminę Miastkowo klas trzecich dotychczasowego publicznego gimnazjum włączonego do ośmioletniej szkoły podstawowej na okres od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
- klasy trzecie dotychczasowego gimnazjum wymienionego w § 3 prowadzi Szkoła Podstawowa w Miastkowie ul. Łomżyńska 15 - zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze odbywają się w budynku ul. Łomżyńska 10 w Miastkowie.
 
§ 5. Obwód dotychczasowego publicznego gimnazjum i klas trzecich gimnazjum włączonego do Szkoły Podstawowej w Miastkowie prowadzonych przez Gminę Miastkowo na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. obejmuje następujące miejscowości: Miastkowo, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Korytki Leśne, Zaruzie Gałkówka, Czartoria, Sosnowiec, Chojny-Naruszczki, Leopoldowo, Sulki, Rybaki, Tarnowo, Kraska, Podosie, Łubia, Rydzewo, Kuleszka, Kaliszki, Nowosiedliny, Drogoszewo, Osetno i Rydzewo-Gozdy.
 
§ 6. Dotychczasowe Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie włącza się z dniem 1 września 2018 r. do Szkoły Podstawowej w Miastkowie na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa w Miastkowie rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.;
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej w Miastkowie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;
3) Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2018 r.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 8. Tracą moc:
- Uchwała Nr XX/124/2013 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo i określenia granic ich obwodów;
- Uchwała Nr 22/VI/99 Rady Gminy Miastkowo z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Miastkowie.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
 

Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 101,95 KB 59

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-04-06 11:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-04-06 11:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 185