Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXII/121/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016 r., poz. 446,  poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r.  poz. 730, poz. 935) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz . 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 730) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
 
§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2016 r.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 88,06 KB 56

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 08:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 08:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 147