Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIV/134/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2017 r. poz. 1875), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1785), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.z 2017 r. poz. 1821) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Zarządza sie pobór podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Inkaso podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego na terenie gminy powierza się sołtysom.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie w formie prowizji za inkaso od kwot osobiście zainkasowanych przez sołtysów i terminowo wpłaconych podatków, o których mowa w  § 1 na konto bankowe Gminy Miastkowo, w wysokości 10% , nie mniej jednak niż 200,00 zł. (brutto) za pobór każdej raty podatku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastkowo.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/106/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreslenia wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 94,22 KB 32

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-11-27 10:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-11-27 10:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 113