Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIV/138/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
Na podstawie art. 6k ust. 1  pkt  1  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2017 r. poz. 1289) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób zmieszany wynosi 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 11,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Miastkowo z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016r. poz. 4873).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
 
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 93,42 KB 34

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-11-27 10:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-11-27 10:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 138