Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIV/135/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy ogółem 20 680 551,50 zł, w tym:
- dochody bieżące – 20 403 815,50 zł,
- dochody majątkowe –276 736,00 zł,
2) wydatki budżetu gminy ogółem 24 170 050,50 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 20 561 249,50 zł,
- wydatki majątkowe - 3 608 801,00 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 525,57 KB 33

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-11-27 10:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-11-27 10:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 114