Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 19 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Rada -> Uchwały


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
NumerXXV/140/2017
OrganRada Gminy -> Uchwały
Data28-12-2017
W sprawiew sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2018

Treść
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 20 459 672,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 20 308 358,00 zł;
2) majątkowe w wysokości 151 314,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 24 335 983,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 20 057 541,00 zł;
2) majątkowe w wysokości 4 278 442,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 876 311,00 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 1 500 000,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 376 311,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości – 120 747,00 zł;
2) rezerwę celową w wysokości – 60 029,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 6. Przychody budżetu w kwocie 4 196 343,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 320 032,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:
1) dochody w kwocie 48 949,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 48 949,00 zł;
2) dochody w kwocie 257 355,00 zł i wydatki w kwocie 257 355,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 486 564,00 zł i wydatki w kwocie 486 564,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z  załącznikiem Nr 5
do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 360 982,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6
do niniejsej uchwały.

§ 10. Plan dochodów w kwocie 110 764,00 zł i wydatków w kwocie 110 764,00 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego określa się w kwocie 1 500.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w granicach kwot określonych w § 11;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do  dokonywania zmian w planie wydatków;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załączniki pobrań ściągnij
Uchwała 904,19 KB 6 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-03 14:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-03 14:22

  Wyświetleń : 13

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo