Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVIII/98/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 stycznia 2009 r.
przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427; z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Gmina Miastkowo przystępuje do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”, będącego dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu:
1) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
2) aktywizowanie ludności wiejskiej;
3) realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD).

§ 2.

Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele poprzez podejmowanie i wspieranie działań inwestycyjnych, gospodarczych, edukacyjnych, doradczych i kulturalnych skierowanych na rozwój obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przyznanych Lokalnym Grupom Działania w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013.

§ 3.

Szczegółowe zasady działania Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi” są określone w jej statucie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Gmina Miastkowo zabezpieczy w swoim budżecie środki finansowe na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

§ 5.

Okres przynależności do Stowarzyszenia „Sąsiedzi” ma być nie krótszy niż do
końca 2016 r.

§ 6.

Gminę w Stowarzyszeniu ,,Sąsiedzi” reprezentuje Wójt Gminy.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 133,96 KB 83

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-01-30 10:05
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-01-30 10:15
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2009-01-30 10:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 242