Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/110/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 marca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.
Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/103/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 stycznia 2009 r.w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy otrzymują dietę za każde posiedzenie Komisji w wysokości 240 zł”;

2) zmienia się numerację paragrafów: § 4 na § 5, § 5 na § 6, § 6 na § 7.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-03-30 12:28
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-03-30 12:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 282