Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 137/XXIX/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 marca 2002 r.
nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miastkowie
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58 , poz.261, Nr 106 , poz. 496, Nr 132, poz.622, z 1997 r. Nr 9 , poz 43 , Nr 106 , poz.679 , Nr 107 , poz. 686 , Nr 113 , poz.734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48 , poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz.1009, Nr 95, poz.1041 , z 2001 r. Nr 45, poz.497. Nr 89, poz. 971 / oraz art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 , Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz.770 , z 1998 r. Nr 106, poz. 668 ) Rada Gminy uchwala . co następuje :


§ 1


Nadaje się statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miastkowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .


§ 2

Traci moc uchwała Nr 79/XVIII Rady Gminy Miastkowo z dnia 14 czerwca 1993 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miastkowie oraz uchwała Nr 83/XIX Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 lipca 1993 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 79/XVIII Rady Gminy Miastkowo z dnia 14 czerwca 1993 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miastkowie .


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski
Załącznikipobrań
file typ Statut ZGK 29,36 KB 77

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-03-04 08:06
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-03-04 08:19
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2002-03-04 08:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 216