Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 138/XXIX/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 marca 2002 r.
ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58 , poz. 261 , Nr 106, poz.496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9 , poz. 43, Nr 106, poz. 679 , Nr 107, poz. 686, Nr 113
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r, Nr 26,
poz. 306 , Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718 , Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041 , z 2001 r. Nr 45 , poz. 497 , Nr 89, poz. 971 ) oraz art. 18 i 19 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21 , poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409,Nr 149 , poz. 704 , z 1997 r , Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 , Nr 123 , poz. 780 , z 1998 r. Nr 106 , poz. 668, Nr 150 , poz. 983 , Nr 160 ,
poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz.1315 , z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 , Nr 125 , poz. 1371 ) w związku z § 1 pkt 3 lit.c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 roku w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1

Ustala się opłatę administracyjną za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 50 zł .

§ 2

Opłata administracyjna płatna jest w kasie urzędu gminy przed wykonaniem czynności urzędowej , od której jest pobierana .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


PRZEWODNICZACY RADY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-03-04 10:12
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-03-04 10:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 253