Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXI/125/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2009 r.
wyrażenia opinii o uznanie lasów położonych w granicach administracyjnych Gminy Miastkowo za lasy ochronne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz 420) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399, Nr 175, poz.1460 i 1462; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427, Nr 181, poz. 1286; z 2008 r. Nr 163, poz. 1011, Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 340, Nr 69, poz. 595) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się pozytywną opinię o uznanie lasów położonych w granicach administracyjnych Gminy Miastkowo jako lasy ochronne o powierzchni 318,69 ha zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1,79 MB 75

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-07-02 09:53
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-07-02 10:05
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2009-07-02 09:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 236