Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 141/XXIX/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 marca 2002 r.
zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.
Na podstawie art.34 ust.5 i art.41 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126 , z 1999 r. Nr 20 , poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001 , z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19 , poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748 , Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 154 , poz. 1792 ) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

Pomoc w postaci gorącego posiłku może być przyznana uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych.


§ 2

W przypadku posiadania informacji o głodnym uczniu, należy przyznać bezzwrotną pomoc w formie gorącego posiłku niezależnie od dochodu rodziny bądź opiekunów ucznia.


§ 3

Bezzwrotna pomoc w postaci posiłku może być przyznana uczniom z rodzin, w których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art.4 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4

Na podstawie art.41 ustawy o pomocy społecznej, w uzasadnionych przypadkach, można odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia kształtuje się w wysokości powyżej 200% kryterium dochodowego w rodzinie.


§ 5

Pomoc udzielona uczniom z rodzin, w których dochód przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art.4 ustawy o pomocy społecznej podlegać będzie w całości zwrotowi. Obowiązek zwrotu spoczywać będzie na rodzicach lub opiekunach prawnych ucznia.

§ 6


Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje na wniosek rodziców, opiekunów ucznia, dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko, pracownika socjalnego oraz innej osoby posiadającej informację o uczniu wymagającym w tym zakresie pomocy.
oordynatorem dożywiania w gminie jest kierownik ośrodka pomocy społecznej, który współdziała w tym zakresie z dyrektorami szkół, przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi w gminie.


§ 7


K

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-03-04 09:34
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-03-04 09:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 227