Budżet i majątek Majątek

Informacja o stanie mienia komunalnego i jego zagospodarowaniu w 2004 roku


Gmina Miastkowo jest właścicielem nieruchomości gruntowych i budynków położonych w obrębie 22 wsi tj. Podosie, Nowosiedliny, Sulki, Chojny - Naruszczki, Sosnowiec, Łuby - Kurki, Łuby - Kiertany, Gałkówka, Kuleszka, Rydzewo - Gozdy, Leopoldowo, Kaliszki, Rybaki, Osetno, Kraska, Czartoria, Zaruzie, Tarnowo, Rydzewo, Drogoszewo, Korytki Leśne, Miastkowo.
Szczegółowe dane odnośnie zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia tabelaryczny załącznik .

Większość posiadanych nieruchomości gruntowych stanowią drogi , grunty użyteczności publicznej i tereny szkolne , które nie przynoszą zysków.

Dochody uzyskuje gmina z tytułu oddania gruntów i budynków w dzierżawę użytkowanie wieczyste , trwały zarząd oraz z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych a także sprzedaży.

W dzierżawę oddane są nieruchomości położone w następujących miejscowościach :

1/ Miastkowo - działka nr 168/10 wraz z budynkiem „ Lecznica Zwierząt „ dzierżawca
Spółka Cywilna Kasztelan , Boć .
Działka nr 162/1, 163/1, 164/1 przekazana w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej.
2/ Drogoszewo - działka nr 775 , dzierżawca POLKOMTEL S.A. Warszawa ,
działka nr 774/2 , dzierżawca Polska telefonia Cyfrowa w Warszawie,
działka nr 774/1 użytkownik wieczysty Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Piątnicy ,
działka nr 470/1 użytkownik GS „SCH” w Nowogrodzie ,

3/ Tarnowo - działka nr 542/2 użytkownik wieczysty - osoba fizyczna .


W roku 2003 z tytułu gospodarki mieniem komunalnym przewiduje się wpływ kwoty 378.394 w t y m :

 • użytkowanie wysypiska przez Miasto Łomża - 280.000
 • wynajem mieszkań i lokali - 47.382
 • sprzedaż nieruchomości zabudowanej - 16.329
 • dzierżawy gruntów - 33.729
 • użytkowania przez spółdzielnie - 207
 • użytkowania przez osoby fizyczne - 30
 • trwały zarząd - 717


W roku 2004 przewidywane są dochody w kwocie 429.850 w tym :
 • użytkowanie wysypiska przez Miasto Łomża - 290.000
 • wynajem mieszkań i lokali - 47.720
 • sprzedaż nieruchomości zabudowanej - 57.000
 • dzierżawy gruntów - 34.173
 • użytkowania przez spółdzielnie - 207
 • użytkowania przez osoby fizyczne - 30
 • trwały zarząd - 720
W 2003 roku dokonano sprzedaży nieruchomości 1205 , położonej w Miastkowie przy ul. Cendrowizna 1 o powierzchni 3 253 m 2 , za kwotę 13.860,- .
Planuje się w roku 2004 wpływ z tego tytułu w wysokości 57.000 zł
Poniesiono w roku 2003 wydatki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w kwocie 2,.238,03 zł ( w tym operat szacunkowy, ogłoszenie w prasie, wypis ewidencyjny).

Gmina Miastkowo jak wcześniej wspomniano jest właścicielem 7 budynków położonych we wsi :

1. M I A S T K O W O
- ulica Łomżyńska 14, budynek 1 piętrowy , wybudowany około 1970 r. wyodrębniono w nim 1 lokal użytkowy ( Przychodnia dla Zwierząt ) i 2 lokale mieszkalne ,
- ulica Łomżyńska 19 , budynek „ dróżniczówka „ parterowy , usytuowany na działce numer 170/26 , wybudowany w I połowie XIX wieku , w nim wyodrębniono 2 lokale mieszkalne,
- ulica Łomżyńska 32, budynek z siedzibą Urzędu Gminy , jednopiętrowy usytuowany na działce nr 177 , wynajęto w nim 2 lokale użytkowe i 1 mieszkalny.
1/ Posterunek Policji,
2/ Zakład Telekomunikacji w Łomży .
- Gminny Ośrodek Kultury budynek piętrowy z zagospodarowanym poddaszem
usytuowany na działce nr 325 przy ul. Łomżyńskiej 21 , oddany do użytku w czerwcu 2002 roku . Zlokalizowana jest w nim biblioteka i urząd pocztowy .

2. T A R N O W O
- budynek mieszkalny „sześciorak „ wybudowany na działce nr 542/1, na przełomie
XIX i XX wieku . Budynek należy do zespołu dworskiego , murowany .
zamieszkuje w tym budynku 5 rodzin ,
- budynek Szkoła Podstawowa , parterowy z zagospodarowanym poddaszem wybudowany w I połowie XIX wieku na działce nr 529 , wyodrębniono w tym budynku 3 lokale mieszkalne.

3. Ł U B Y - K U R K I
- budynek mieszkalny , murowany na działce nr 119 , parterowy , wydzielono w nim 2
lokale mieszkalne .

Gmina ponosi także wydatki związane z posiadaniem budynków .
W roku bieżącym wykonano remont dachu i komina w budynku przy ulicy Łomżyńskiej 14 w kwocie 6.056.85 zł. Przeprowadzono również remont lokalu mieszkalnego położonego w Tarnowie na kwotę 3.325,65 zł

W roku 2004 będą ponoszone wydatki na utrzymanie i naprawy bieżące budynków znajdujących się w zasobie gminnym .

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-02-03 12:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2004-07-06 10:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-04-06 12:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 436