Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Praca -> Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej


Data ważności: 14-07-2015 15:00

Wójt Gminy Miastkowo ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Gminy Miastkowo

I.  Nazwa i adres jednostki:

  • Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

II. Określenie stanowiska:

  • podinspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym

III. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:


  1. Wymagania niezbędne:

1)   jest obywatelem polskim;

2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

4)   cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5)    wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek  ekonomia o specjalności   rachunkowość bądź administracja;

6)   biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych;

7)   wiedza specjalistyczna: ustawa - ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o opłacie skarbowej, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa o księgach wieczystych i hipotece,

8)   wiedza ogólna w zakresie przepisów dot. funkcjonowania administracji samorządowej, procedury administracyjnej, instrukcji kancelaryjnej, znajomość przepisów normujących udostępnianie informacji publicznej i ochronę danych osobowych.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1)   preferowane wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia o specjalności rachunkowość;

2)   doświadczenie zawodowe w pracy  na podobnym stanowisku;

3)   odporność na stres;

4)   sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,

 

IV.   Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

1)   prowadzenie rachunkowości w systemie podatków i opłat lokalnych; 

2)   czuwanie nad terminową realizacją należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz bezzwłoczne i terminowe wdrażanie środków egzekucji w stosunku do osób fizycznych i prawnych zalegających z płatnością zobowiązań podatkowych;

3)   rozliczanie inkasentów z inkasa podatków i opłat lokalny;

4)   prowadzenie rachunkowości podatku od środków transportowych oraz uzgadnianie  należności z tego tytułu z pracownikiem prowadzącym wymiar tego podatku zgodnie z  uchwałą Rady Gminy.

5)   realizacja zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

6)   zadania z zakresu umarzania, odraczania, rozkładania na raty zobowiązań pieniężnych i podatków, umarzania odsetek za zwłokę oraz przygotowywanie projektów decyzji w tych sprawach;

7)   prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

 

V.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)   pierwsza umowa będzie zawarta  na czas określony, na okres  6 miesięcy;

2)   praca w pełnym wymiarze czasu pracy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.15- 15.15;

3)   wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych;

4)   praca biurowa, w pomieszczeniach biurowych z podstawową infrastrukturą techniczną;

5)   praca przy monitorze powyżej 4 godzin;

6)   z  pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami;

7)   budynek Urzędu nie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

VI.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Miastkowo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty

1)  życiorys (CV);

2)   list motywacyjny;

3)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4)   kserokopie dokumentów potwierdzających  staż, o ile  kandydat posiada;

5)   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności (zaświadczenia, certyfikaty);

6)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej”, w terminie do dnia 14 lipca 2015 r.  do godz. 1500  na adres: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32,  p.nr 10 – decyduje data wpływu do Urzędu.

 

IX. Informacje pozostałe:

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem  naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na  stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr SG. 0152-5/09 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 20 marca 2009 r. zmienionego zarządzeniem Nr 14.2012 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 lutego 2012 r.

Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Dodatkowych informacji udziela Janina Cwalina- sekretarz gminy, tel. 86 217 48 66 

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina2015-07-01
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-07-01 14:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-07-01 14:22

  Wyświetleń : 563

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo