Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (26.11.2009 r. - 29.12.2009 r.)


W okresie od dnia 26 listopada 2009 r. do dnia 29 grudnia 2009 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 6 zarządzeń w sprawach :
 1. zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 2. zarządzenia wyborów sołtysa wsi Gałkówka:
 3. zmian Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo;
 4. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 5. zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
 6. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Wydano  45 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w tym:
 • 7 w sprawach podatkowych - zmiana wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego;
 • 1 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 2 dotyczących wycinki drzew;
 • 6 zatwierdzających podziały działek osób fizycznych;
 • 27 w sprawie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
 • 1 o warunkach zabudowy;
 • 1 celu publicznego (przebudowa budynku OSP w Tarnowie).

Prowadzone są postępowania w sprawie wydania:
 • 3 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (przebudowa drogi gminnej w Nowosiedlinach, Tarnowie i Drogoszewie);
 • 3  decyzji o warunkach zabudowy.

Wystawiono 34 tytuły wykonawcze.

Wydano 44 zaświadczenia, w tym:
 • 36 w sprawach podatkowych;
 • 3 o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 1 w sprawie świadczeń rodzinnych;
 • 2 o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • 2 o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydano również :
 • 1  postanowienie opiniujące podział działek stanowiących własność osób fizycznych;
 • 1 postanowienie w sprawie podziału kosztów postępowania rozgraniczającego;
 • 2  postanowienie opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • 1  wypis z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 6  informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego;

Ponadto zajmowano się sprawami:
 1. Oddano w najem na okres 5 lat lokal użytkowy, położony w budynku gospodarczymprzy ul. Łomżyńskiej 16 w Miastkowie dla Przedsiębiorstwa Handlowego AGRO – LAND Józef Puławski.
 2. Sprzedano 14 pojemników kontenerowych.
 3. Zakończono roboty związane z przebudową drogi gminnej i powiatowej w Kuleszce.
 4. Wykonano roboty zgodnie z umową przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Miastkowie oraz przy budowie boiska sportowego w Miastkowie ul. Sportowa 1.
 5. Zamontowano drzwi wewnętrzne do pokoju USC i OC w budynku Urzędu Gminy oraz 1 okno do budynku świetlicy w Miastkowie.
 6. Wykonano ogrodzenie dz. Nr 170/26 w Miastkowie ( dom dróżnika).
 7. W ramach partycypacji w kosztach ze Starostwem Powiatu odebrano odcinek przebudowanej drogi powiatowej we wsi Łuby – Kurki (teren zabudowany).
Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-01-15 09:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-01-15 09:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 558