Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (26.02.2010 r. - 30.03.2010 r.)


S P R A W O Z D A N I E
o pracy Wójta Gminy między sesjami

W okresie od dnia 26 lutego do dnia 30 marca 2010 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano zarządzenia w sprawach :

 • rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo;
 • powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo;
 • określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 • opisów stanowisk pracy i wymogów kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Miastkowo;
 • ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska;
 • powołania komisji Opiniującej oferty złożone w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • przygotowania projektów uchwał Rady Gminy;
 • przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

Wydano 221 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w tym:
 • 185  w sprawie zwrotu podatku akcyzowego;
 • 15  w sprawach podatkowych (umorzenie podatku, zmiana wymiaru podatku, stwierdzenie nadpłaty);
 • 2  o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 2  dotyczące wycinki drzew;
 • 14  w sprawie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
 • 3  o warunkach zabudowy.

Prowadzone są postępowania w sprawie wydania:
 • decyzji (pozwolenia – o zasadach realizacji inwestycji drogowej) na przebudowę drogi gminnej w  Tarnowie ul. Sosnowa i dróg gminnych w Drogoszewie ul. Lipowa, Szkolna i Nowa;
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin (kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego Gałkówka metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych, na działkach nr ewid.33/2, 34/2  położonych na terenach administracyjnych wsi Gałkówka;
 • wydania decyzji celu publicznego ( przebudowa drogi gminnej w Nowosiedlinach);
 • 3  decyzji o warunkach zabudowy;

Wystawiono 30 upomnień podatkowych.

Wydano 61 zaświadczeń, w tym:
 • 48    w sprawach podatkowych;
 • 4   o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 2   w sprawie świadczeń rodzinnych;
 • 3   dotyczące działalności gospodarczej;
 • 4   o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydano również :
 • 2  wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 7  informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego;
 • zawarto 1 umowę o pracę na czas określony – roboty publiczne.

Ponadto zajmowano się sprawami:
 1. Wystąpiono o zapłatę przyrzeczonego dofinansowania na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Miastkowie oraz boiska sportowego w Miastkowie ul. Sportowa 1.
 2. Rozpoczęto uzgodnienia z mieszkańcami w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Rydzewie ul. Piaskowa, Kościelna, Długa.
 3. Zlecono opracowanie operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości rynkowej działek gminnych położonych w Drogoszewie oznaczonych nr 254, 255, 256, 257.
 4. Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich na przebudowę hydroforni w Miastkowie.
 5. Zlecono klasyfikatorowi gruntów dokonanie zmiany rodzaju użytków w działce gminnej nr 50/2 położonej w Łubach – Kurkach przy strażnicy OSP.
 6. Zlecono dokonanie okresowej kontroli budynków gminnych w zakresie sprawności instalacji elektrycznej.
 7. Podano do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy firmie UNIMER Spółka z o.o. reprezentowaną przez Jakuba Szczepkowskiego.
WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-13 15:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-13 15:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 557