Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.


S P R A W O Z D A N I E

z realizacji uchwały Nr XVI/ 87/08 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

Realizując zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania określające sposób gospodarowania zasobem Gminy Miastkowo w roku sprawozdawczym 2011 załatwiono następujące sprawy;

  1. Zgodnie z zasadami nabywania i obciążania nieruchomości (rozdział II) przejęto na rzecz Gminy Miastkowo od osób fizycznych nieruchomości – działki na potrzeby inwestycyjne, poszerzenie istniejących dróg gminnych w obrębie Gałkówka - jedenaście działek; w obrębie Drogoszewo - jedną działkę; w obrębie Miastkowo - dwie działki; w obrębie Rydzewo - dwie działki, w obrębie Nowosiedliny -jedną działkę, łącznie przejęto 6280 m2.
    Nabycia dokonano na podstawie decyzji o realizacji celu publicznego i art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzonego protokołu uzgodnień z rokowań.
  2. W oparciu o zasady zbywania nieruchomości gruntowych z zasobu gminnego sprzedano w formie przetargu ustnego nieograniczonego cztery nieruchomości położone w obrębie wsi Drogoszewo, oznaczone numerami ewidencyjnymi 254, 255, 256, 257 o łącznej powierzchni 1 ha, przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową lub nieuciążliwe usługi.
  3. Realizując ustalenia rozdziału IV uchwały „dzierżawa i najem nieruchomości” oddano w najem w formie bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy Poczcie Polskiej S.A lokal położony w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie na okres 3 lat.

Przedłużono umowę najmu na okres 3 m-cy, na lokal użytkowy położony w budynku Lecznica Zwierząt w Miastkowie przy ulicy Łomżyńskiej 18/1 w celu prowadzenia działalności pod nazwą „Przychodnia dla Zwierząt”.

Zawarto umowę dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat, w formie bezprzetargowej na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 649/2 o powierzchni 0,1426 ha, położonej w obrębie Tarnowo.

Ogłoszono przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu z zasobu gminnego - działki położonej w obrębie wsi Czartoria o numerze ewidencyjnym 247, o powierzchni 2,64 ha. Z uwagi na brak zainteresowania zamierzenia nie zrealizowano.


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-29 13:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-29 13:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 277