Informacje i programy Informacje

Informacja z realizacji monitoringu strategii rozwoju Gminy Miastkowo za 2009 r.


Strategia Rozwoju Gminy Miastkowo do roku 2010, przyjęta uchwałą Rady Gminy Miastkowo Nr VIII/44/03 z dnia 23 września 2003 r. zawiera zestaw zadań przewidzianych do realizacji, przedstawionych w układzie celów strategicznych. Jej uszczegółowieniem są „Plany operacyjne do strategii rozwoju Gminy Miastkowo", których zasadniczym celem jest wprowadzanie w życie zapisów strategii.

CEL STRATEGICZNY NR 1: Poprawa i tworzenie bazy sportowo – rekreacyjnej i wypoczynkowej - zadanie 1.1.1 budowa boisk w każdej wsi.

W ramach realizacji tego celu w roku 2009 roku rozpoczęto budowę boiska sportowego stadionu) w Miastkowie poprzez wykonanie trybun z profili metalowych cynkowych na 464 miejsc siedzących. Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w Miastkowie ul Sportowa 1, na działkach oznaczonych nr nr 1121, 1222 stanowiących własność Gminy Miastkowo i będzie kontynuowana w 2010 roku.

zadanie 1.1.2 tj systematyczna modernizacja instytucji oświatowych, realizowano poprzez:
 1. Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Miastkowie tj. boisko do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, nożnej i do tenisa.
 2. Utwardzenie placu przy gimnazjum.
 3. Remont dachu na budynku Gimnazjum w Miastkowie.
 4. Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie.
 5. Urządzono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie.

CEL STRATEGICZNY NR 2: Wprowadzenie gminnego systemu bezpieczeństwa - zadanie 2.1. Bezpieczna droga Nr 61.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku w 2009 roku nie kontynuowała przebudowy w ciągu drogi krajowej przez Gminę Miastkowo.

CEL STRATEGICZNY NR 3: Aktywny program pomocy społecznej realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS).

OPS w celu przeciwdziałania bezrobociu stale współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży, w celu aktywnego poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne. W związku z tym 3 osoby zostały skierowane do prac społecznie użytecznych oraz ponad 10 osób zatrudniono w Urzędzie Gminy Miastkowo na roboty publiczne i prace interwencyjne.
1 osobę przyjęto na staż.
Ponadto OPS realizował projekt pt. „Wsparcie osób objętych pomocą w Gminie Miastkowo” w ramach poddziałania 7.1.1. Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W programie uczestniczyło 12 kobiet, które wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez psychologa, doradcę zawodowego oraz informatyka. Szkolenia miały na celu umożliwienie osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo ułatwić dostęp do zatrudnienia. Środki na realizacje projektu pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL STRATEGICZNY NR 5: Promocja Gminy i tworzenie dogodnych warunków dla inwestorów - zadanie nr 5.2.1 Organizowanie imprez promujących walory gminy.

Nasza gmina jest promowana przede wszystkim na imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie oraz Klub Sportowy ,,Miastkowo” z siedzibą w Chojnach – Naruszczkach.

CEL STRATEGICZNY NR 6 „Rozwijanie infrastruktury technicznej „ zrealizowano zadanie Budowa oczyszczalni i kanalizacji Gminy.
 1. Z zakupionego przez Gminę projektu przydomowych oczyszczalni ekologicznej – roślinno stawowej skorzystało 12 gospodarstw domowych i wybudowało tego typu oczyszczalnie, korzystając jednocześnie z dofinansowania.
 2. Oczyszczalnie roślinno stawową wykonano także przy Urzędzie Gminy Miastkowo.
 3. 7 gospodarstw domowych wykonało oczyszczalnie ekologiczną – rozsączającą. Tego typu oczyszczalnie wybudowano także przy Filii Szkoły Podstawowej w Drogoszewie.
6.6.1. Utwardzanie dróg gminnych.

 1. W celu realizacji tego celu zakończono II etap asfaltowania drogi gminnej w Czartorii na odcinku około 900 mb.
 2. Położono częściowo asfalt na drodze gminnej Zaruzie –Kuleszka (teren zabudowany 1461 mb oraz 267 mb na części drogi powiatowej łączącej się z drogą gminną).
 3. Ponadto w miarę potrzeb równano i żwirowano drogi gminne w poszczególnych miejscowościach.

CEL STRATEGICZNY NR 7 „System edukacji ekologicznej” zrealizowano zadanie 7.1.1 „System edukacji ekologicznej”


Szkolenia w tym zakresie prowadził Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Sporządziła:
Bogumiła Małż

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-13 15:27
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-13 15:27
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-07-24 08:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 414