Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (01.07.2010 r. - 21.09.2010 r.)


S P R A W O Z D A N I E
o pracy Wójta Gminy między sesjami
 
 
W okresie od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 21 września 2010 r. rozpatrywano następujące sprawy:
 
Wydano zarządzenia w sprawach :
 
 • określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 • zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów  i urządzeń użyteczności publicznej;
 • zmian w budżecie gminy na 2010 rok;
 • przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
 • przygotowania projektów uchwał Rady Gminy;
 • przeprowadzenia inwentaryzacji kasy;
 • powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego;
 • ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • przekazania kasy;
 • ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników;
 • zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego  realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu  i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych;
 • zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo.
 
Wydano 207 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w tym:
 
 • 38 w sprawach podatkowych (umorzenie podatku, zmiana wymiaru podatku, odroczenie płatności podatku);
 • 101 na zasiłki rodzinne oraz dodatki;
 • 36 dotyczących świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych;
 • 1 na wycinkę drzew;
 • 2 przyznające dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
 • 3 o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 6 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 1 o warunkach zabudowy;
 • 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ( kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego GAŁKÓWKA metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych, na działkach nr ewid. 33/2, 34/2 położonych na terenach administracyjnych wsi Gałkówka , oraz na budowę obory wolnostanowiskowej w systemie hodowli mieszanej ( ściółkowej i bezściółkowej) o obsadzie 110 DJP w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce o nr ewid. 7/3 położonej we wsi Kraska;
 • 5 o warunkach zabudowy;
 • 1 o przywróceniu drogi do stanu poprzedniego w Rydzewie ul. Kościelna;
 • 4 na lokalizację infrastruktury technicznej ( przyłącze kablowe Korytki Leśne, przyłącze w Miastkowie, przyłącze energetyczne Chojny – Naruszczki, przyłącze wodociągowe w Gałkówce);
 • 2 na zajęcie pasa drogowego – budowa przyłącza energetycznego w Miastkowie i Gałkówce);
 • 5 zatwierdzających podział nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.
 
Wydano postanowienia w sprawach:
 • Uzgodnienia Planu ruchu likwidowanego zakładu Górniczego ,,Drogoszewo I - Pole I i II prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOSK.
 • Opiniujące sposób rekultywacji wyrobiska po kopalni kruszywa w Drogoszewie – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOSK.
 • Zaopiniowano projekt decyzji udzielającej koncesji dla Przedsiębiorstwa WÓDEX na wydobywanie kruszywa ze złoża Gałkówka oraz Zaruzie.
 
Wystawiono 38 tytułów wykonawczych.
 
Wydano 365 zaświadczenia, w tym:
 • 306 w sprawach podatkowych;
 • 12 o działalności gospodarczej ( wpis i zmiana);
 • 26  o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 11  w sprawach świadczeń rodzinnych;
 • 9  o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 1  o dokonaniu opłaty raty za alkohol.
 
Wydano również :
 • 1  wypis z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 3 świadectwa pracy ( roboty publiczne), zawarto
 • zawarto 3 umowy o pracę ( roboty publiczne).
 
Ponadto zajmowano się sprawami:
 1. Zawarto umowy i przekazano place budowy na przebudowę dróg:
  • Drogoszewo ul. Lipowa, Szkolna, Nowa;
  • Nowosiedliny
  • Tarnowo ul. Ogrodowa i Sosnowa
 2. Trwa przebudowa drogi gminnej nr 105873 B Zaruzie – Kuleszka II etap.
 3. Dokonano odbioru remontowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Podosie;
 4. Zgłoszono remont ogrodzenia Miastkowo ul. Długa 7 – działka po ZGK.
 5. Zgłoszono remonty budynków:
  • gospodarczego – Lecznica Zwierząt w Miastkowie,
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubach – Kurkach.
 6. Zgłoszono budowę małej infrastruktury turystycznej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie.
 7. Ogłoszono przetarg na sprzedaż 4 działek położonych w obrębie Drogoszewa.
 8. Ustawiono 4 wiaty przystankowe w miejscowościach: Łuby – Kurki, Sulki, Kaliszki, Sosnowiec.
 9. Odbyło się uroczyste przekazanie samochodu strażackiego jednostce OSP Miastkowo, w którym uczestniczyli przedstawiciele: parlamentu, władz wojewódzkich i powiatowych. W trakcie uroczystości Sekretarz Gminy Janina Cwalina została odznaczona medalem za długoletnią służbę w samorządzie przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. W miejscowości Chojny – Naruszczki odbył się festyn zorganizowany przez nowo powstałe Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich i nowo powstałą jednostkę OSP, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz Ministerstwa, Wojewody, Powiatu i Gminy.
 11. Mieszkańcy wsi Sosnowiec i Gałkówka reprezentowali Parafię i Gminę na Dożynkach Diecezjalnych i Powiatowych w Piątnicy.

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-10-04 14:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-10-04 14:56
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-07-24 08:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 447