Informacje i programy Informacje

Informacja z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy Miastkowo


W Gminie Miastkowo z zakresu ochrony środowiska realizowano następujące zadania:

  1. 30 września br. zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Miastkowo w 2011r.”. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Miastkowo otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstokuw kwocie 34 963 zł tj. 90,3% w/w zadania. Pozostałą część w kwocie 3 762,77 zł dofinansowano z budżetu gminy. Usunięto azbest z 17 posesji w ilości 4 536m2. Wykonawcą  była firma PPU-H „CZYŚCIOCH” Białystok, ul. Kleeberga 20.

  2. W maju br. Rada Gminy Miastkowo podjęła uchwałę o przyznaniu dotacji na budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy. Do końca października wpłynęło 8 wniosków o zrefundowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni.
    2 oczyszczalnie uzyskały już refundację poniesionych kosztów w kwocie po 1 500 zł. Wybudowane oczyszczalnie to oczyszczalnie drenażowo- biologiczne.

  3. Zadaniem własnym gminy jest odłów bezpańskich psów. W I półroczu odłowiono 1 bezpańskiego psa. Poniesiono koszt w kwocie 1 845 zł.

  4. Wydano 12 zezwoleń na wycinkę drzew rosnących na nieruchomościach prywatnych i 2 zezwolenia na wycinkę drzew w pasach dróg publicznych.

  5. Przeprowadzono 4 postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, zakończone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Decyzje te podejmowane są przed uzyskaniem pozwoleń o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
    W wydawanych decyzjach zawarte są warunki i zastrzeżenia wynikające z przeprowadzonego postępowania, w tym z opracowanego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Działania te mają charakter profilaktyczny, ich celem jest ochrona środowiska przed ewentualnym negatywnym wpływem inwestycji na środowisko po jej uruchomieniu.

Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-11-29 14:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-11-29 14:49
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-07-24 08:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 246