Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (04.12.2006 r. - 28.02.2007 r.)


W okresie od dnia 4 grudnia 2006 r. do 28 lutego 2007 r. rozpatrywano następujące sprawy:

wydano 6 zarządzeń w sprawach :
 1. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 2. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy (projekty na V sesję Rady Gminy);
 3. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo;
 4. przeznaczenia do zbycia nieruchomości w formie bezprzetargowej;
 5. przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej w formie bezprzetargowej;
 6. zarządzenia wyborów organów mieszkańców wsi.


Wydano 1800 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w tym :
 • 1 764 ustalających wymiar podatku,
 • 1 w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntu,
 • 1 o zwrocie opłaty skarbowej,
 • 4 w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej,
 • 11 o niezaleganiu w podatku ,
 • 1 zatwierdzającą podział działki,
 • 1 o warunkach zabudowy,
 • 3 o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
 • 10 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 • 1 na wycinkę drzew,
 • 3 o uwarunkowaniach środowiskowych.

Wydano 116 zaświadczeń, w tym:
 • 95 w sprawach podatkowych - o posiadaniu gospodarstwa rolnego i o dochodzie
 • 8 o pracy w gospodarstwie rolnym
 • 8 o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego
 • 5 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wydano również:
 • 1 postanowienie zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • 1 postanowienie opiniujące projekt podziału
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 5 decyzji środowiskowych warunkach zabudowy
 • wydano 10 informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo
 • zawarto 1 umowę o pracę.
Ponadto zajmowano się sprawami:
 1. Przeprowadzono wybory do organów samorządu mieszkańców wsi w dniach od 12 do 27 lutego 2007 r
 2. Zawarto porozumienie w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę Pani Cecylii Gołosz zam. Miastkowo.
 3. Zakończono postępowanie w sprawie nabycia na własność gminy działki nr 326/1 położonej we wsi Czantoria zajętej pod drogę publiczną od Pana Edmunda Stepnowskiego.
 4. Zakończono procedurę sprzedaży działki nr 649/1 w Tarnowie. Zawarto akt notarialny.
  Sprzedaż działki nr 649/2 w Tarnowie jest w trakcie realizacji.
 5. Trwają roboty budowlane związane z budową stołówki z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Miastkowie.
 6. Przerwano roboty drogowe związane z przebudową dróg gminnych we wsiach Gałkówka i Czartoria z uwagi na okres zimowy.
 7. Dokonano niewielkich napraw nawierzchni dróg poprzez uzupełnieniem kruszywem w miejscowościach: Nowosiedliny, Sosnowiec, Zaruzie w kierunku Bartkowizny.
 8. Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o nagrodę za działalność artystyczną dla lokalnego twórcy.
 9. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej Leopoldowo – Łuby – Kurki – Łuby –Kiertany prowadzono rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie partycypacji w kosztach budowy przedmiotowej inwestycji.
 10. Prowadzono rozmowy dotyczące wyboru przystąpienia do Lokalnych Grup Działania ;
  - Brama na bagna bądź też do Krainy mlekiem płynącej.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-03-16 14:26
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-03-16 14:31
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-22 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 346