Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XX


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:


 1. Zwołał XX sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 27 czerwca 2013 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r., absolutorium dla Wójta Gminy – podjęcie uchwał.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2013 r.
  b) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastkowo,
  c) przyjęcia Programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013-2014,
  d)  ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo,
  e) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo i określenie granic ich obwodów.
 5. Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo za 2012 r.
 6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo za 2012 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 r.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Miastkowo.
 9. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 10. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-17 13:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-17 13:56
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 334