Rada Gminy Sesje

II Sesja Rady Gminy


 ZAWIADOMIENIE

 Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołał II sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 30 grudnia 2014 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.


Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2015 -2019
  b) uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2015,
  c) zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  d) uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo,
  e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
  f) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  g) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  i) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miastkowo.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-10 14:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-10 14:29
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-02-16 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 479