Rada Gminy Sesje

IX Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję IX  Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 24 listopada 2015 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.


Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo,
  b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (obręb Gałkówka),
  c) zmian w budżecie gminy na 2015 r.
  d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
  e) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
  f) określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności,
  g) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  h) uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości,
  i) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie,
  j) powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 5. Rozpatrzenie stawek podatku rolnego i leśnego na 2016 r.
 6. Informacja na temat wyników egzaminów końcowych gimnazjalistów w roku szkolnym 2014/2015.
 7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń o stanie  majątkowym przeprowadzonej przez uprawnione podmioty.
 8. Zapytania i wolne wnioski:
  a)  informacja dotycząca planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miastkowo.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-11-13 08:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-11-13 08:45
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-01-29 10:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 389