Rada Gminy Sesje

XI Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję XI  Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień  16 lutego 2016 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie  realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a) zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Miastkowo
  b) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
  c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo,
  d) zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016  
 7. Informacja Wójta Gminy na temat przygotowanych wniosków   o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i pozyskania środków zewnętrznych w roku 2015,
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 r. zatrudnionych na terenie gminy Miastkowo
 9. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za II półrocze 2015 r.
 10. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 11. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady
Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-02-03 14:37
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-02-03 14:37
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-03-10 09:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 383