Rada Gminy Sesje

XIX Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję XIX  Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 14 lutego 2017 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016.
 5. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
  b) zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
  c) przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii,
  d) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 6. Informacja na temat przygotowanych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i pozyskania środków zewnętrznych w roku 2016.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2016 r. na terenie gminy Miastkowo.
 9. Sprawozdanie z działalności  stałych Komisji Rady Gminy za II półrocze 2016 r.
 10. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-01-30 15:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-01-30 15:11
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-11-16 14:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 402