Rada Gminy Sesje

XX Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo
informuje, że:

 1. Zwołuję XX Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 30 marca 2017 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miastkowo i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Miastkowo
  b) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo,
  c) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
  d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2017 rok,
  e) przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017- 2022,
  g) zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej  za rok 2016.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-03-15 10:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-03-15 10:28
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-05-16 10:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 380