Rada Gminy Sesje

XXI Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję XXI  Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień  16 maja 2017 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (obręb Gałkówka),
  b) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę,
  c) zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 5. Informacja na temat realizacji programu budowy oczyszczalni przydomowych w Gminie Miastkowo w roku 2016.
 6. Informacja z realizacji uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości oraz ich wydzierżawianiu lub wynajmowaniu na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony za 2016 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2017 r.
 8. Zapytania i wolne wnioski

Przewodniczący Rady
Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-04-28 11:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-04-28 11:56
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-06-20 13:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 311